Η ΣΑΔΦ μεταξύ Κύπρου και Κατάρ (σε εφαρμογή από το 2009) αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξή για το πώς χώρες που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο στη μετακίνηση και προσέλκυση επενδύσεων μπορούν να αξιοποιήσουν τις ΣΑΔΦ άλλων χωρών για να επιτύχουν αποδοτικότερο φορολογικό σχεδιασμό. Ενημερωτικά, η συγκεκριμένη ΣΑΔΦ προνοεί για μηδενικό φόρο παρακράτησης σε μερίσματα και τόκους και μέγιστο 5% παρακράτηση σε…
In March 2011 three representatives submitted in the House of Representatives of Cyprus a bill for updating and making more attractive for international investors the International Trusts Law of the Cyprus Republic.The existing legislation has been one of the most important advantages of Cyprus in the field international tax planning and has made the island a favorable business and investment…
Το Μάρτιο τρεις βουλευτές κατέθεσαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου νομοσχέδιο για τροποποίηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου νόμου περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η υφιστάμενη νομοθεσία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Κύπρου στο διεθνές τοπίο για προσέλκυση επιχειρήσεων και επενδύσεων στο νησί, που σχετίζονται με τον τομέα των εμπιστευμάτων από το εξωτερικό. Η αγορά των…
The new tax system for Cyprus merchant shipping was adopted by the European Union as compatible with the EU policies in the year 2010. It is the first time the EU adopted such a simplified merchant tax system for a Member State, which has an open ship register. The new legislation extends the tax benefits applicable to owners Cyprus registered…
Το νέο φορολογικό σύστημα για την κυπριακή εμπορική ναυτιλία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως συμβατό με το ευρωπαϊκό κεκτημένο κατά το έτος 2010. Είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ ενέκρινε ένα τόσο απλοποιημένο σύστημα φόρου χωρητικότητας για ένα κράτος μέλος το οποίο διαθέτει ανοικτό νηολόγιο.   Η νέα νομοθεσία επεκτείνει τα φορολογικά πλεονεκτήματα που ίσχυαν για τους ιδιοκτήτες κυπριακών…
According to the Article 14 'Taxation of dividends and profits distributed by Legal Persons' Act 3943, as published in the Official Gazette of the Greek Republic on March 31, 2011, profits distributed by Greek resident companies in the form of fees to members of the board, managers and staff except salary and dividends to physical or legal persons, whether they…
Page 40 of 42