Η Βουλή των Αντιπροσώπων σε συνεδρία της στις 29 Μαρτίου 2012 ψήφισε πρόταση νόμου με την οποία η ισχύς του Νόμου 160(Ι) του 2011 που προβλέπει για τον ειδικό διακανονισμό φορολογικών οφειλών για τα έτη μέχρι και το 2008 με επιβάρυνση 5% μόνο (http://www.httaudit.com.cy/index.php/component/k2/item/40-τόκοι-και-πρόστιμα-σε-οφειλόμενη-φορολογία) , παρατείνεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2012. Επίσης κατά την ίδια ημερομηνία, ο Διευθυντής του Τμήματος…
HTT Audit Ltd has been appointed as a correspondent firm of Reanda International (www.reanda-international.com ) since December 2011; the first Asian Accounting Network going global which effectively will add more value in our operations and enhance our network of associates. HTT Audit Ltd is first European member of the Network, which is ranked among the top 20 Accounting Networks worldwide…
Friday, 24 February 2012 07:29

Tax Legislation Amendments

Following the austerity measures presented by the government in August 2011 toward the increase of State revenue and reduction of State expenditure, on 14th of December 2011 the House of Representatives voted a number of amendments to the tax Laws as follows: • Law Amending the Income Tax Law• Law Amending the Special Contribution for the Defence Law• Law Providing…
Μετά τα τελευταία μέτρα λιτότητας που παρουσίασε η κυβέρνηση τον Αύγουστο 2011 προς αύξηση των κρατικών εσόδων και τη μείωση των κρατικών δαπανών, στις 14 Δεκεμβρίου 2011, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τους ακόλουθους τροποποιητικούς νόμους:  Νόμος που τροποποιεί τον Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο  Νόμος που τροποποιεί τον Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο  Νόμος που…
Υπενθυμίζουμε ότι ο βασικός φορολογικός συντελεστής Φ.Π.Α. αυξάνεται από 15% σε 17% για παραδώσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών μετά την 1η Μαρτίου 2012. Από αυτή την τροποποίηση επηρεάζονται μόνο τα αγαθά και οι υπηρεσίες που φορολογούνται με συντελεστή 15%. Δεν επηρεάζονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες που εμπίπτουν σε άλλους συντελεστές Φ.Π.Α. (5% ή 8%) ή εξαιρούνται. Λόγω της μεταβολής…
The rate of VAT is increased from 15% to 17% for supplies of goods and provision of services from 1 March 2012. This amendment affects goods and services, which are currently taxed under 15% for VAT purposes; goods and services currently being taxed under other reduced VAT rates (5% and 8%) or are exempted from VAT are not affected. The…
Page 35 of 41