Η Κυπριακή κυβέρνηση, παρά τη διεθνή οικονομική κρίση, συνεχίζει τις προσπάθειές της ώστε να αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο τη θέση της Κύπρου ως ένα σημαντικό περιφερειακό κέντρο προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Στα πλαίσια αυτά, στις 18 Φεβρουαρίου, ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, κ. Χαρίλαος Σταυράκης μαζί με τον πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη νήσο Dr. Gottfried Zeitz έχουν υπογράψει τη…
Cyprus has become one of the most important jurisdictions for the creation of Collective Investment Schemes (e.g. Mutual funds, UCITS and ICIS),preferred by both institutional and private investors because of its attractive legal and tax framework governing their operations. The legal framework is harmonized with all European Union Directives concerning the operations of Collective Investment Schemes and we will revisit…
Η Κύπρος έχει καταστεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα δημιουργίας Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (Mutual funds, UCITS και ICIS) από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές λόγω του ελκυστικού νομικού και φορολογικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους. Το νομικό πλαίσιο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν τη λειτουργία των Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων και θα ασχοληθούμε μαζί του πιο αναλυτικά…
The trading profits of a Cyprus resident company are taxed at ten percent (10%), which is the lowest tax rate in Europe.To establish that a company is a Cyprus tax resident its management and control are required to be exercised in Cyprus. Interest income is also taxed at 10%. If the company’s usual operation is the provision of financing, then…
Page 38 of 38