Έχει τεθεί σε ισχύ ο νόμος που τροποποιεί τον Περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμο, με τη δημοσιοποίηση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 2 Δεκεμβρίου 2011. Οι τροποποιήσεις στον νόμο είναι οι ακόλουθες:  Σύμφωνα με την τροπολογία, νέες συμβάσεις που συντάσσονται από την 2 Δεκεμβρίου 2011 (ημερομηνία υιοθέτησης του Νόμου) μέχρι 1 Ιουνίου 2012, απαλλάσσονται…
Monday, 09 January 2012 09:55

Tax Law Amendments - Transfer Fees

Dear Clients / Associates, The amendments in the Department of Land and Surveys (fees and Duties) Law are in force after being published in the official Gazette on 2nd of December 2011. The changes in the law are the following:  Under the new tax law amendment, any transfers of immovable property that take place between 2 December 2011 (date of…
Σύμφωνα με ανακοίνωση ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2011 του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του ΥΠΟΙΚ της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που προνοούνται από τη νομοθεσία της κάθε χώρας για την έναρξη ισχύος των ΣΑΔΦ μεταξύ Κύπρου και: (α) Αρμενίας,(β) Δανίας και(γ) Σλοβενίας. Οι διατάξεις των σχετικών ΣΑΔΦ θα εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2012. Οι κυριότεροι συντελεστές φορολογίας παρακράτησης που…
According to an announcement dated 14 November 2011 of the Inland Revenue Department of the Cyprus Ministry of Finance the internal ratification procedures of each state for the ratification of the DTAAs signed between Cyprus and the following countries have been completed: (a) Armenia,(b) Denmark and(c) Slovenia. The provisions of the abovementioned DTAAs will be in full force as of…
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δελτίο τύπου (IP/11/1337) ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2011 αναφέρει ότι η διπλή φορολογία για ενδοκοινοτικές συναλλαγές είναι σε αντίθεση με το ίδιο το πνεύμα της ενιαίας αγοράς. Ωστόσο, πολλοί πολίτες και επιχειρήσεις υποφέρουν ακόμα με βαρύτερη φορολογική επιβάρυνση μόνο και μόνο επειδή λειτουργούν σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει εκμετάλλευση των κενών στα…
In a press release (IP/11/1337) dated 11 November 2011 the EU Commission states that double taxation, and double non-taxation, contradict the very spirit of the Single Market. Yet many citizens and businesses are still suffering heavier tax burdens just because they operate in more than one Member State. Meanwhile, others are using loopholes between national systems to escape paying taxes…
Page 37 of 42