Το νέο φορολογικό σύστημα για την κυπριακή εμπορική ναυτιλία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως συμβατό με το ευρωπαϊκό κεκτημένο κατά το έτος 2010. Είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ ενέκρινε ένα τόσο απλοποιημένο σύστημα φόρου χωρητικότητας για ένα κράτος μέλος το οποίο διαθέτει ανοικτό νηολόγιο.   Η νέα νομοθεσία επεκτείνει τα φορολογικά πλεονεκτήματα που ίσχυαν για τους ιδιοκτήτες κυπριακών…
According to the Article 14 'Taxation of dividends and profits distributed by Legal Persons' Act 3943, as published in the Official Gazette of the Greek Republic on March 31, 2011, profits distributed by Greek resident companies in the form of fees to members of the board, managers and staff except salary and dividends to physical or legal persons, whether they…
Σύμφωνα με το Άρθρο 14 ‘Φορολογία των μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα’ του Νόμου 3943 όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 31 Μαρτίου 2011, στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές και αμοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εκτός…
Thursday, 10 March 2011 10:07

The Cyprus Capital Gains Tax - 10/3/2011

In Cyprus, the profits from the disposal or sale of immovable property is not taxable under the Income Tax Law, but based on the Capital Gains Tax Law. The term immovable property is not explicitly explained in the Law, but by using the interpretations given to it in other laws of Cyprus we can conclude that it includes:(a) land(b) buildings…
Σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο το κέρδος από τη διάθεση ή πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας δεν φορολογείται με βάση τη νομοθεσία Περί Φορολογίας Εισοδήματος, αλλά με βάση τον Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο. Ο όρος ακίνητη ιδιοκτησία δεν επεξηγείται στο Νόμο αυτό, έτσι χρησιμοποιείται η ερμηνεία που δίδεται σ’ αυτόν σε άλλες νομοθεσίες της Κύπρου και περιλαμβάνει: (α)  Έδαφος / γη  …
Despite the global economic crisis, the Cyprus government continues its efforts to further upgrade and improve the position of Cyprus as an important international investment hub, in order to attract foreign investments. In this context, on February 18, the Finance Minister of Cyprus and the Ambassador of Federal Republic of Germany on the island have signed the agreement between Cyprus…
Page 36 of 37