Το Μάρτιο τρεις βουλευτές κατέθεσαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου νομοσχέδιο για τροποποίηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου νόμου περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η υφιστάμενη νομοθεσία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Κύπρου στο διεθνές τοπίο για προσέλκυση επιχειρήσεων και επενδύσεων στο νησί, που σχετίζονται με τον τομέα των εμπιστευμάτων από το εξωτερικό. Η αγορά των…
The new tax system for Cyprus merchant shipping was adopted by the European Union as compatible with the EU policies in the year 2010. It is the first time the EU adopted such a simplified merchant tax system for a Member State, which has an open ship register. The new legislation extends the tax benefits applicable to owners Cyprus registered…
Το νέο φορολογικό σύστημα για την κυπριακή εμπορική ναυτιλία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως συμβατό με το ευρωπαϊκό κεκτημένο κατά το έτος 2010. Είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ ενέκρινε ένα τόσο απλοποιημένο σύστημα φόρου χωρητικότητας για ένα κράτος μέλος το οποίο διαθέτει ανοικτό νηολόγιο.   Η νέα νομοθεσία επεκτείνει τα φορολογικά πλεονεκτήματα που ίσχυαν για τους ιδιοκτήτες κυπριακών…
According to the Article 14 'Taxation of dividends and profits distributed by Legal Persons' Act 3943, as published in the Official Gazette of the Greek Republic on March 31, 2011, profits distributed by Greek resident companies in the form of fees to members of the board, managers and staff except salary and dividends to physical or legal persons, whether they…
Σύμφωνα με το Άρθρο 14 ‘Φορολογία των μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα’ του Νόμου 3943 όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 31 Μαρτίου 2011, στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές και αμοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εκτός…
Thursday, 10 March 2011 12:07

The Cyprus Capital Gains Tax - 10/3/2011

In Cyprus, the profits from the disposal or sale of immovable property is not taxable under the Income Tax Law, but based on the Capital Gains Tax Law. The term immovable property is not explicitly explained in the Law, but by using the interpretations given to it in other laws of Cyprus we can conclude that it includes:(a) land(b) buildings…
Page 33 of 34