Σύμφωνα με ανακοίνωση ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2011 του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του ΥΠΟΙΚ της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που προνοούνται από τη νομοθεσία της κάθε χώρας για την έναρξη ισχύος των ΣΑΔΦ μεταξύ Κύπρου και: (α) Αρμενίας,(β) Δανίας και(γ) Σλοβενίας. Οι διατάξεις των σχετικών ΣΑΔΦ θα εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2012. Οι κυριότεροι συντελεστές φορολογίας παρακράτησης που…
According to an announcement dated 14 November 2011 of the Inland Revenue Department of the Cyprus Ministry of Finance the internal ratification procedures of each state for the ratification of the DTAAs signed between Cyprus and the following countries have been completed: (a) Armenia,(b) Denmark and(c) Slovenia. The provisions of the abovementioned DTAAs will be in full force as of…
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δελτίο τύπου (IP/11/1337) ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2011 αναφέρει ότι η διπλή φορολογία για ενδοκοινοτικές συναλλαγές είναι σε αντίθεση με το ίδιο το πνεύμα της ενιαίας αγοράς. Ωστόσο, πολλοί πολίτες και επιχειρήσεις υποφέρουν ακόμα με βαρύτερη φορολογική επιβάρυνση μόνο και μόνο επειδή λειτουργούν σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει εκμετάλλευση των κενών στα…
In a press release (IP/11/1337) dated 11 November 2011 the EU Commission states that double taxation, and double non-taxation, contradict the very spirit of the Single Market. Yet many citizens and businesses are still suffering heavier tax burdens just because they operate in more than one Member State. Meanwhile, others are using loopholes between national systems to escape paying taxes…
Saturday, 12 November 2011 12:19

FIXED ANNUAL LEVY ON COMPANIES

As from 2011 all registered Cyprus companies are obliged to pay an annual charge of Euro 350 in order for the companies to be in good standing and to remain in the register of Cyprus companies at the Registrar of Companies. For Cyprus companies which belong to a group of companies the total amount of annual charges of such companies…
Saturday, 12 November 2011 12:15

Ετήσιο Τέλος Εταιρειών

Σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας, όλες οι εγγεγραμμένες εταιρείες υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιου τέλους Ευρώ 350, αρχής γινομένης από το 2011, έτσι ώστε η κάθε εταιρεία να συνεχίσει να υφίσταται και να παραμείνει στο μητρώο εγγεγραμμένων εταιρειών του Εφόρου Εταιρειών. Για συγκροτήματα εταιρειών το συνολικό ποσό που θα καταβάλλουν οι εταιρείες δεν πρέπει να υπερβαίνει τις Ευρώ 20.000,…
Page 31 of 35