Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκήρυξε το πιο πάνω σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού €5,000,000. Το σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία.   Το σχέδιο αφορά την παροχή χορηγίας σε εργοδότες που θα προσλάβουν άνεργα άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ο κύριος στόχος του σχεδίου είναι…
Σύμφωνα με τη νομοθεσία του τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, κάθε εταιρεία πρέπει να υπολογίσει το τελικό φορολογητέο εισόδημά της για το τρέχον έτος έως την 30η Ιουνίου και να πληρώσει δύο ισόποσες δόσεις, με τον εκτιμώμενο φόρο στις ακόλουθες ημερομηνίες (http://www.reandacyprus.com/amendments-to-the-assessment-and-collection-of-tax-law):1. 31 Ιουλίου - τρέχοντος έτους2. 31 Δεκεμβρίου - τρέχοντος έτους Εφόσον η εταιρεία δεν υποβάλει την δήλωση Ε.Πρ. 6 και…
Monday, 16 June 2014 08:22

TEMPORARY TAX - 2014

According to the Inland Revenue legislation, each company needs to estimate its final taxable income for the current year by 30 June and pay two equal installments on the estimated tax at the following dates (http://www.reandacyprus.com/amendments-to-the-assessment-and-collection-of-tax-law):1. 31 July - current year2. 31 December - current year If the Company fails to do so by submitting the IR6 declarations and its…
The Registrar of Companies and Official Receiver announced that all registered companies in the registrar of the department must submit all of their outstanding Annual Reports (HE32) along with their respective Financial Statements. In case of non-submission of the above mentioned documents by 30/6/2014, then the companies will be deregistered/removed from the registry in accordance with the Article 327 of…
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι όλες οι εγγεγραμμένες εταιρείες στο μητρώο του Τμήματος θα πρέπει να υποβάλουν όλες τις οφειλόμενες Ετήσιες Εκθέσεις (ΗΕ32) μαζί με τις αντίστοιχες Οικονομικές Καταστάσεις. Παράληψη υποβολής των πιο πάνω, μέχρι τις 30/6/2014, θα έχει σαν συνέπεια την διαγραφή/ αφαίρεση των εταιρειών από το μητρώο σύμφωνα με το Άρθρο 327 του περί…
From 2013 all Cyprus registered companies regardless their incorporation date and volume of activity are required to pay the Annual Government Levy of €350. The Levy is payable to the Registrar of Companies by 30 June of each year. For Companies incorporated after 30 June the Levy is payable upon incorporation. Please note that on 12 March 2014 the department…
Page 22 of 37