Σύμφωνα με το Άρθρο 14 ‘Φορολογία των μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα’ του Νόμου 3943 όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 31 Μαρτίου 2011, στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές και αμοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εκτός…
Thursday, 10 March 2011 10:07

The Cyprus Capital Gains Tax - 10/3/2011

In Cyprus, the profits from the disposal or sale of immovable property is not taxable under the Income Tax Law, but based on the Capital Gains Tax Law. The term immovable property is not explicitly explained in the Law, but by using the interpretations given to it in other laws of Cyprus we can conclude that it includes:(a) land(b) buildings…
Σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο το κέρδος από τη διάθεση ή πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας δεν φορολογείται με βάση τη νομοθεσία Περί Φορολογίας Εισοδήματος, αλλά με βάση τον Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο. Ο όρος ακίνητη ιδιοκτησία δεν επεξηγείται στο Νόμο αυτό, έτσι χρησιμοποιείται η ερμηνεία που δίδεται σ’ αυτόν σε άλλες νομοθεσίες της Κύπρου και περιλαμβάνει: (α)  Έδαφος / γη  …
Despite the global economic crisis, the Cyprus government continues its efforts to further upgrade and improve the position of Cyprus as an important international investment hub, in order to attract foreign investments. In this context, on February 18, the Finance Minister of Cyprus and the Ambassador of Federal Republic of Germany on the island have signed the agreement between Cyprus…
Η Κυπριακή κυβέρνηση, παρά τη διεθνή οικονομική κρίση, συνεχίζει τις προσπάθειές της ώστε να αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο τη θέση της Κύπρου ως ένα σημαντικό περιφερειακό κέντρο προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Στα πλαίσια αυτά, στις 18 Φεβρουαρίου, ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, κ. Χαρίλαος Σταυράκης μαζί με τον πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη νήσο Dr. Gottfried Zeitz έχουν υπογράψει τη…
Cyprus has become one of the most important jurisdictions for the creation of Collective Investment Schemes (e.g. Mutual funds, UCITS and ICIS),preferred by both institutional and private investors because of its attractive legal and tax framework governing their operations. The legal framework is harmonized with all European Union Directives concerning the operations of Collective Investment Schemes and we will revisit…
Page 41 of 42