Κυπριακή εταιρεία η οποία εισπράττει τόκους μέσα στα πλαίσια της συνήθους διεξαγωγής της επιχείρησής της, περιλαμβανομένου τόκου που συνδέεται στενά με την συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης, υπόκειται σε φορολογία επί των κερδών ύψους 10%. Πρόσφατα επιτεύχθηκε μια άκρως σημαντική συμφωνία μεταξύ των κυπριακών φορολογικών αρχών και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου σχετικά με τα ελάχιστα περιθώρια κέρδους που μπορούν να…
India is becoming an economic superpower with a huge potential. According to the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) India ranks second worldwide in foreign direct investment (FDI - Foreign Direct Investments) in 2010 and is expected to continue to remain among the top five attractive destinations for international investors in the coming years. Similarly there is a…
The DTA between Cyprus and Qatar (in place since 2009) is a testament of how countries that operate in the international movement and attraction of investments use their DTA network to achieve efficiencies in tax planning. The DTA between Cyprus and Qatar provides for zero withholding tax on dividends and interest and a maximum of 5% on royalties. Based on…
Η ΣΑΔΦ μεταξύ Κύπρου και Κατάρ (σε εφαρμογή από το 2009) αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξή για το πώς χώρες που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο στη μετακίνηση και προσέλκυση επενδύσεων μπορούν να αξιοποιήσουν τις ΣΑΔΦ άλλων χωρών για να επιτύχουν αποδοτικότερο φορολογικό σχεδιασμό. Ενημερωτικά, η συγκεκριμένη ΣΑΔΦ προνοεί για μηδενικό φόρο παρακράτησης σε μερίσματα και τόκους και μέγιστο 5% παρακράτηση σε…
In March 2011 three representatives submitted in the House of Representatives of Cyprus a bill for updating and making more attractive for international investors the International Trusts Law of the Cyprus Republic.The existing legislation has been one of the most important advantages of Cyprus in the field international tax planning and has made the island a favorable business and investment…
Το Μάρτιο τρεις βουλευτές κατέθεσαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου νομοσχέδιο για τροποποίηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου νόμου περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η υφιστάμενη νομοθεσία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Κύπρου στο διεθνές τοπίο για προσέλκυση επιχειρήσεων και επενδύσεων στο νησί, που σχετίζονται με τον τομέα των εμπιστευμάτων από το εξωτερικό. Η αγορά των…
Page 40 of 42