Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει θεσπίσει νέα φορολογικά κίνητρα μέσω τροποποίησης των φορολογικών της νομοθεσιών με σκοπό να καταστήσει τη χώρα ακόμα πιο ελκυστικό ως προορισμό για επενδύσεις στο νησί.  Οι τροποποιήσεις έχουν ετεροχρονισμένη ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2012. Ο Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Πνευματικά ΔικαιώματαΗ τροποποιήσεις προβλέπουν εξαίρεση του 80% των καθαρών κερδών (εισόδημα από πνευματικά δικαιώματα μείον έξοδα που…
Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες, Σύμφωνα με τη νομοθεσία του τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, κάθε εταιρεία πρέπει να υπολογίσει το τελικό φορολογητέο εισόδημά της για το τρέχον έτος έως την 1η Αυγούστου και να πληρώσει τρεις ισόποσες δόσεις, με τον εκτιμώμενο φόρο στις ακόλουθες ημερομηνίες: 1. 1 Αυγούστου - τρέχοντος έτους2. 30 Σεπτεμβρίου - τρέχοντος έτους3. 31 Δεκεμβρίου - τρέχοντος έτους Εφόσον…
Dear Clients and Associates, According to the Inland Revenue legislation, each company needs to estimate its final taxable income for the current year by 1 August and pay three equal installments on the estimated tax at the following dates: 1. 1st August - current year2. 30th September - current year3. 31st December - current year If the Company fails to…
According to an announcement of the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) dated 18 May 2012, CySEC has signed a bilateral Memorandum of Understanding and Cooperation (MoU) with the China Securities Regulatory Commission in Beijing on the 17th of May 2012. The MoU was signed by the Vice-Chairman of the Cyprus Securities and Exchange Commission, Mr. Andreas Andreou and the…
Page 34 of 41