Το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων ανακοίνωσε ότι πλέον αποδέχεται πληρωμή για τις ακόλουθες φορολογίες μέσω πιστωτικής κάρτας, εφόσον το ποσό δεν είναι ληξιπρόθεσμο και δεν ξεπερνά τα €1.000: o    Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από αποδοχές υπαλλήλων (PAYE)o    Αυτοφορολογίες φόρου εισοδήματος για φυσικά και νομικά πρόσωπα o    Αυτοφορολογίες για καταβολή Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς η οποία αφορά τόκους, ενοίκια και μερίσματαo    Αυτοφορολογίες για καταβολή…
The Cyprus Inland Revenue Department has announced that it can now accept payments for the following taxes online through the use of a credit card, if the amount is not overdue and does not exceed €1.000: o Personal income tax withheld at source (PAYE);o Self-assessment of income tax due for individuals and legal persons;o Withholding or self-assessment of Special Defence…
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νέα νομοθεσία στις 24 Νοέμβριου για την διαγραφή τόκων και προστίμων τα οποία επιβλήθηκαν σε οφειλόμενη φορολογία για προηγούμενα φορολογικά έτη και μέχρι το 2008. Η καινούργια νομοθεσία προνοεί ότι ο κάθε οφειλέτης θα μπορεί να καταβάλλει την οφειλόμενη φορολογία και πρόστιμο 5% για την πλήρη εξόφληση της φορολογικής υποχρέωσης. Οποιαδήποτε πρόστιμα και τόκοι προηγούμενων…
Friday, 11 November 2011 16:28

Interest and Penalties on Tax Liability

The Cyprus Parliament voted a new law on 24th of November for waiving all interest and penalties imposed for tax liabilities incurred in previous tax years until 2008. The new tax law specifically instructs that the taxpayer will be only liable to the principal amount of the tax liability plus 5% penalty. All previous penalties and interest imposed on the…
Η Κύπρος έχει προχωρήσει σε υπογραφή ανανεωμένης ΣΑΔΦ με το Κουβέιτ, συνεχίζοντας της προσπάθειές της για ακόμη περισσότερη αναβάθμιση της θέσης της ως το σημαντικότερο περιφερειακό κέντρο προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Η ΣΑΔΦ αυτή είναι μια από τις 3 ΣΑΔΦ που έχουν υπογραφεί με χώρες του αραβικού κόσμου από το 2010 και εντεύθεν (οι άλλες 2 είναι με το Κατάρ και…
Cyprus has signed an updated DTA with Kuwait and continues to further upgrade and improve the position of the island as an important international investment hub. The DTA with Kuwait is one of the three DTAs signed with countries of the Arab world from 2010 and after (the other DTAs are with Qatar and United Arab Emirates), which is an…
Page 38 of 41