Υπενθυμίζουμε ότι ο βασικός φορολογικός συντελεστής Φ.Π.Α. αυξάνεται από 15% σε 17% για παραδώσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών μετά την 1η Μαρτίου 2012. Από αυτή την τροποποίηση επηρεάζονται μόνο τα αγαθά και οι υπηρεσίες που φορολογούνται με συντελεστή 15%. Δεν επηρεάζονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες που εμπίπτουν σε άλλους συντελεστές Φ.Π.Α. (5% ή 8%) ή εξαιρούνται. Λόγω της μεταβολής…
The rate of VAT is increased from 15% to 17% for supplies of goods and provision of services from 1 March 2012. This amendment affects goods and services, which are currently taxed under 15% for VAT purposes; goods and services currently being taxed under other reduced VAT rates (5% and 8%) or are exempted from VAT are not affected. The…
Έχει τεθεί σε ισχύ ο νόμος που τροποποιεί τον Περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμο, με τη δημοσιοποίηση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 2 Δεκεμβρίου 2011. Οι τροποποιήσεις στον νόμο είναι οι ακόλουθες:  Σύμφωνα με την τροπολογία, νέες συμβάσεις που συντάσσονται από την 2 Δεκεμβρίου 2011 (ημερομηνία υιοθέτησης του Νόμου) μέχρι 1 Ιουνίου 2012, απαλλάσσονται…
Monday, 09 January 2012 09:55

Tax Law Amendments - Transfer Fees

Dear Clients / Associates, The amendments in the Department of Land and Surveys (fees and Duties) Law are in force after being published in the official Gazette on 2nd of December 2011. The changes in the law are the following:  Under the new tax law amendment, any transfers of immovable property that take place between 2 December 2011 (date of…
Σύμφωνα με ανακοίνωση ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2011 του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του ΥΠΟΙΚ της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που προνοούνται από τη νομοθεσία της κάθε χώρας για την έναρξη ισχύος των ΣΑΔΦ μεταξύ Κύπρου και: (α) Αρμενίας,(β) Δανίας και(γ) Σλοβενίας. Οι διατάξεις των σχετικών ΣΑΔΦ θα εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2012. Οι κυριότεροι συντελεστές φορολογίας παρακράτησης που…
According to an announcement dated 14 November 2011 of the Inland Revenue Department of the Cyprus Ministry of Finance the internal ratification procedures of each state for the ratification of the DTAAs signed between Cyprus and the following countries have been completed: (a) Armenia,(b) Denmark and(c) Slovenia. The provisions of the abovementioned DTAAs will be in full force as of…
Page 37 of 42